HATÁLYOS: 2024. JANUÁR 1.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Radnóti Oktatási Alapítvány (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a radnotioktalap.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

   • A szolgáltató cégneve: Radnóti Oktatási Alapítvány

   • A szolgáltató székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.

   • A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok:

    • levélcím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.

     • Telefon: 62/548-937

     1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

     1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a radnotioktalap.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül történik.

     Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A radnotioktalap.hu weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

     1.2. A radnotioktalap.hu weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

     1.3. A radnotioktalap.hu szolgáltatásai elérhető minden felhasználó számára.

     1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

     A Felek között az szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi.

     1.5. A szerződés nyelve magyar.

     1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

     2. MEGRENDELÉS MENETE

     2.1. A vásárolandó szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét szolgáltatás információs oldaláról lehet megismerni.

     A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

     2.2. Az igénybe kívánt venni szolgáltatása díja a kiválasztott szakkör/esemény mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza.

     2.3. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

     2.5. A megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira vonatkozó kötelező mező maradéktalan kitöltése szükséges. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a felületen.

     A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

     2.6. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő „Kosárba rakom” gomb használatával rendelheti meg.

     Az Ügyfélnek lehetősége van további hallgató/résztvevő hozzáadására.

     2.7. Ha az Ügyfél minden addig szükséges adatot megadott, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatja meg a számlázási adatokat.

     2.8. A számlázási adatok megadását követően az Ügyfél a „Megrendelés elküldése” gombbal véglegesíti a szolgáltatás igénybevételét.

     3. RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

     3.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

     – az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat

     – a rendelés azonosítóját,

     – a rendelés dátumát,

     – a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,

     – a fizetendő végösszeget.

     Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

     3.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

     3.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

     4. A MEGRENDELT TERMÉK KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA

     4.1 A megrendelt szolgáltatást az Ügyfél kizárólag bankkártyás fizetéssel a SimlePay rendszerén keresztül fizetheti ki.

     4.2. A vásárlásról kiállított számlát az Ügyfél a megadott címre után e-mailben kapja meg.

     5. FELELŐSSÉG

     5.1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban annak változtatásra (időpont, létszám) vonatkozó igényét szabályozott jogi keretek betartása mellett fenntartja.

     5.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

     5.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

     5.4. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

     5.5. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

     6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

     6.1. A radnotioktalap.hu weboldal Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

     A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

     6.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.